لوله پوش فیت دو لایه فاضلابی

لوله پوش فیت ، گروه صنعتی وحید که متشکل از سه واحدی در ایران می باشد از سال 1393 اقدام به تولید لوله و اتصالات دو لایه پوش فیت فاضلابی با ماشین آلات و استاندارد های روز دنیا نموده است . این دسته از محصولات جدید گروه صنعتی وحید با قیمت مناسب و کیفیت در حد استاندارد های جهانی تولید و عرضه می گردند .

لوله اتصالات دو لایه پوش فیت فاضلابی مطابق با استاندارد بین المللی DIN EN 1451 و در کلاس S20 تولید و عرضه میگردند . لوله پوش فیت همچنین مطابق با استاندارد ملی ISRI13822 می باشند

اورینگ های مورد استفاده در این لوله و اتصالات همگی از کشور آلمان تهیه و مطابق با استاندارد اروپایی EN 681 و استاندارد ملی INSO 7491-1 می باشند . جنس این اورینگ ها به گونه است که رده بندی مقاومت شیمیایی الاستورمر در مقابل سیال فاضلاب و گاز های حاصل از آن مطابق با استاندارد ISO TR 7620 از گونه یک باشد .

لوله پوش فیت دولایه

لیست قیمت لوله پوش فیت دو لایه

 

اورینگ سایز(mm)       کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40  HA/20R.H40    36135   20.000
     50  HA/20R.150    24990  26.000
     75  HA/20R.K70    12.750   30.000
    110  HA/20R.M10     5307   34.000
    125  HA/20R.N25    3600   40.720
   160  HA/20R.P16    1932   44.000

 

رایزر سیفون سایز(mm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
    75  HN/FPR.H40        20  123.100
   110  HN/FPR.150        8  246.500
   125  HN/FPR.K70        6  257.100

 

میل پیچ متری m10 گالوانیزه سایز(mm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     110  HN/FPR.M10        5  90.000

 

زانو 15 درجه سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     110    15  HN/FPE.MMA       20  262.800
      50    30  HN/FPE.IIB       110  77.900
     75    30  HN/FPE.KKB       45  138.900
    110    30  HN/FPE.MMB       19  268.200

 

زانو 45 درجه سایز(mm)  طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40  45  HN/FPE.HHC       150  61.200
    50  45  HN/FPE.IIC      100  76.500
    75  45  HN/FPE.KKC      40  138.900
    110  45  HN/FPE.MMC     18  294.100
   125  45  HN/FPE.NNC     12  426.000
  160  45  HN/FPE.PPC

 

    10  681.900

 

زانو 67 درجه سایز(mm)  طول(cm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
    50  67  HN/FPE.IID       100  83.000
    110  67  HN/FPE.MMD        12  294.100

 

زانو 87 درجه سایز(mm) طول(cm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40  87  HN/FPE.IIE      130  61.900
     50  87  HN/FPE.IIE      85  83.000
     75  87  HN/FPE.KKE      30  146.600
    110  87  HN/FPE.MME      14  294.200
    125  87  HN/FPE.NNE      9 550.100

 

زانو بلند سایز(mm) طول(cm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
   50  87  HN/FPL.IIE      60  99.500
   110  87  HN/FPL.MME       8  377.000

 

سه راه دریچه بازدید سایز(mm) طول(cm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     75   87  HN/FPC.KKE       25  279.500
    110  87  HN/FPC.MME       9  449.000
    125  87  HN/FPC.NNE       6  896.200

 

چهار راه سایز(mm)  طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     110  67  HN/FPF.MMD        6  786.300

 

سه راه مساوی سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
    40    45  HN/FPT.HHC       75  108.800
    50    45  HN/FPT.IIC      45  144.900
    75    45  HN/FPT.KKC     18  243.900
   110   45  HN/FPT.MMC     7  458.500
   125   45  HN/FPT.NNC     6  765.700
   160   45  HN/FPT.PPC     3  1.252.800

 

سه راه تبدیلی سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
  75-50    45  HN/FPT.KIC       28  243.900
 110-50    45  HN/FPT.MIC       14  397.800
  110-75    45  HN/FPT.MKC       10  406.200
 125-110    45  HN/FPT.NMC       9  668.200
 160-110    45  HN/FPT.PMC       6  1.174.500

 

سه راه 90 درجه سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     50    87  HN/FPT.IIE        50  132.300
    75    87  HN/FPT.KKE       22  220.900
  75-50    87  HN/FPT.KIE       30  220.900
  110-50    87  HN/FPT.MIEE       16  434.200

 

تبدیل سایز(mm) کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
   50-40  HN/FPR.IHR      120  71.600
   75-50  HN/FPR.KIR      70  116.900
  110-50  HN/FPR.MIR      40  177.100
  110-75  HN/FPR.MKR     30  187.000
 125-110  HN/FPR.NMR     20  269.600
 160-110  HN/FPR.PMR      12  348.300
 160-125  HN/FPR.PNR      12  364.400

 

سیفون یک تکه سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     50     45  HN/FPY.KIS       25  243.900
    75     45  HN/FPY.KKS       12  356.400
   110     45  HN/FPY.NMS       4  601.700

 

دریچه بازدید سایز(mm) کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     50  HN/FPO.11C       60  207.900
     75  HN/FPO.KKC       54  258.500
    110 HN/FPO.MMC       24 449.000

 

رابط افقی سایز(mm) طول(cm) تعداددر بسته قیمت(ریال)
    40  HN/FPS.HHS       150  83.900
   50  HN/FPS..IIS       100  114.300
   75  HN/FPS.KKS       50  142.200
   110 HN/FPS.MMS       20  273.500
   125  HN/FPR.NNS       12  294.200
   160  HN/FPS.PPS        5  426.800

 

رابط عمودی

( رایزری )

سایز(mm)       کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40  HN/FPS.HHD       150  83.900
    50  HN/FPS.IID       100  114.300
   75  HN/FPS.KKD       50  142.200
  110  HN/FPS.MMD       20  273.500
  125  HN/FPS.NND       12  294.200
  160  HN/FPS.PPD        5  426.800

 

درپوش انتهایی سایز(mm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40  HN/FPC.NNE      550  14.900
    50  HN/FPC.IIE      350  22.200
    75  HN/FPC.KKE      170  29.500
   110  HN/FPC.MME      70  60.000
   125  HN/FPC.NNE      50  85.000
  160  HN/FPC.PPE      30  185.000

 

سیفون یک تکه با علمک سایز(mm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     50  HN/FWY.KIS  261.500
    75  HN/FWY.KKS  589.300
   110  HN/FWY.MMS  1.157.000

 

عصایی پشت بام سایز(mm)       کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     50  HN/FMC.IIE        10  308.500
     75  HN/FMC.KKE       10  1.096.700
    110  HN/FMC.MME       8  1.789.500
   125  HN/FMC.NNE 1.827.700

 

درپوش دریچه بازدید سایز(mm)       کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     75  HN/FEW.IKC  78.600.
   110  HN/FEW.MNE  112.300
   125  HN/FEW.NNE  151.000

 

بست مخصوص بیصدا سایز(mm)      کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     75  HN/TSS.KKC   253.800
    110  HN/TSS.MMC   315.200
    125  HN//TSS.NNC   350.200
   160  HN/TSS.PPC   401.600

 

بست ثابت سایز(mm)     کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
    40  HN/TFC.HHC  58.200
    50  HN/TFC.IIC  73.500
    75  HN/TFC.KKC   125.400
    110  HN/TFC.MMC   157.600
   125  HN/TFC.NNC  174.000
   160  HN/TFC.PPC  200.800

 

بست متحرک سایز(mm)      کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
    75  HN/TSC.PPC  128.400
    110  HN/TSC.MMC  157.600
   125  HN/TSC.NNC  176.200
   160  HN/TSC.PPC   200.800

 

بست سیفون و نگهدارنده سایز(mm)      کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
    50  HN/TSY.IIC 91.000
    75  HN/TSY.KKC   142.400
   110  HN/TSY.MMC   172.600

 

روغن مخصوص نصب سایز(mm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
 250CC  HN/TWL.250   226.800
 500CC  HN/TWL.500   310.000

 

بست دو تیکه پلیمری سایز(mm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     50   HN/TFC.IIC       350  10.900
    75  HN/TFC.KKC  26.800
   110  HN/TFC.MMC      105  38.900
   125  HN/TFC.NNC       75  60.400
  160  HN/TFC.PPC       45  104.600

 

 

اورینگ دریچه بازدید سایز(mm)      کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     75  HN/20R.IK5  22.000
    110  HN/20R.MN6  25.000
   125  HN/20R.N21  30.000

 

لوله یکسر سوکت سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40    30  HN/PTO.HHA        20  47.200
    40    50  HN/PTO.HHB       20 88.400
    40    100 HN/PTO.HHC       20 137.500
    40   200  HN/PTO.HHD      20 257.200
    40   300  HN/PTO.HHE     20 367.200
    50    30  HN/PTO.IIA      20 78.900
    50   50   HN/PTO.IIB      20  106.100
    50   100  HN/PTO.IIC      20 195.000
    50   200   HN/PTO.IID      20 340.000
   50   300   HN/PTO.IIE     20  500.000
   75    30  HN/PTO.KKA     15  94.700
   75   50  HN/PTO.KKB    15  164.100
   75   100  HN/PTO.KKC    10  310.000
   75   200  HN/PTO.KKD    10  544.900
   75   300  HN/PTO.KKE    10  784.800
   110    30  HN/PTO.MMA      8  200.100
   110    50  HN/PTO.MMB      8  340.000
  110   100  HN/PTO.MMC      8  620.000
  110   200  HN/PTO.MMD      8  1.127.500
  110   300  HN/PTO.MME      8  1.664.100
  125    30  HN/PTO.NNA      8  215.300
   125   50  HN/PTO.NNB      8  450.000
   125  100  HN/PTO.NND      8  785.000
  125  200  HN/PTO.NNC      8  1.492.500
  125  300  HN/PTO.NNE      8 2.200.000
  160   30  HN/PTO.PPA      4  384.600
  160   50  HN/PTO.PPB      4  639.900
  160   100  HN/PTO.PPC      4 1.279.500
  160   200  HN/PTO.PPD      4 2.559.600
  160  300 HN/PTO.PPE      4 3.839.300

 

لوله دوسر سوکت سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40     50  HN/PTT.HHB        20  95.900
     40    100  HN/PTT.HHC        20  179.700
     40   200  HN/PTT.HHD       20  280.300
     40  300  HN/PTT.HHE       20  402.100
     50    50  HN/PTT.IIB       20  153.900
     50   100  HN/PTT.IIC       20  213.100
    50   200  HN/PTT.IID       20  342.500
    50   300  HN/PTT.IIE      20  495.000
    75    50  HN/PTT.KKB        15 190.000
    75   100  HN/PTT.KKC       10 335.100
    75   200  HN/PTT.KKD       10 567.000
    75   300  HN/PTT.KKE       10  853.700
    110     50  HN/PTT.MMB        8 407.500
    110    100  HN/PTT.MMC        8  670.000
    110   200  HN/PTT.MMD        8  1.160.300
    110   300  HN/PTT.MME        8 1.772.800
    125     50  HN/PTT.NNB        8 473.700
    125   100  HN/PTT.NND        8  850.500
    125   200  HN/PTT.NNC        8  1.543.800
    125   300  HN.PTT.NNE        8 2.290.800
    160    50  HN/PTT.PPB        4  688.500
    160   100  HN/PTT.PPC        4  1.389.600
   160   200  HN/PTT.PPD       4 2.730.200
   160   300  HN/PTT.PPE       4 4.094.400

 

 

 

 

 

 

همچنین میتوانید قیمت لوله پلی اتیلن را ببینید یا تماس بگیرید .

برای دریافت بروزترین لیست قیمت لوله و اتصالات لوله پلی اتیلن پلیران می توانید از طریق شماره تلفن 02166623391 ، 09124166140 در تماس باشید.

 نحوه نصب لوله پوش فیت به همراه اتصالات

– در هنگام نصب لوله و اتصالات پوش فیت هرگاه این لوله و اتصالات از کف ، سقف تو دیوار عبور میکنند ، بهتر است آنها را توسط مصالح ساختمانی مهار نگرده بلکه اجازه انبساط طولی به آنها داده شود و درز بین لوله و کف ، سقف و دیوار توسط فوم پلی اتیلن یا ورق های پلی فوم پر گردد .نکته مهم در نصب لوله و اتصالات پوش فیت

– در هنگام نصب لوله های پوش فیت و وقتی از شاخه عمودی رایزر به شاخه هافقی می رسیم به هیچ وجه از زانو های 90 درجه استفاده نگردد و حتما جهت تغییر زاویه از شاخه عمودی به افقی از دو زانو 45 درجه با یک لوله 25 سانتی متری در وسط آنها استفاده گردد تا جریان فاضلاب به آرامی تغییر زاویه و مشکلاتی ازقبیل گرفتگی در این قسمت پیش نیاید .

در هنگام نصب لوله  پوش فیت و اتصالات ، هرگاه از لوله هایی به طول بیشتر از نیم متراستفاده گردد. می بایست جهت در نظر گرفتن انقباض و انبساط طولی ، حتما لوله را 1 سانت از محل اتصال بیرون کشیده تا اولا اورینگ به موقعیت اولیه خود باز گردد و دوما به لوله اجازه انبساط طولی در هر دو جهت داده شود .

در هنگام نصب و اجرای لوله و اتصالات پوش فیت و جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به اورینگ آن حتما از مایع روان کننده مخصوص گروه صنعتی وحید استفاده شود .

جدول محاسبه لوله و اتصالات پوش فیت

سیفون فاضلابی لوله پوش فیت :

وسیله ای که با نگهداری مقداری آب در خود ، در مسیر عبور فاضلاب ، مانع از انتشار هموای آلوده و گازهای داخل شبکه لوله کشی فاضلاب در فضای ساختمان می شود و درعین حال هیچ اثری بر جریان عادی فاضلاب ندارد .
فاصله قائم بین کف نقطه ریزش آب از سیفون به داخل شاخه افقی لوله فاضلاب و سقف لوله سیفون در پایین قسمت آن ها عمق هوا بند سیفون می نمامند .

بر طبق مقررات ملی ساختمان ایران و مبحث شاندهم ، مقدار عمق هوابند سیفون نباید از انباید از ارقام زیر کنتر باشد .

– قطر لوله خروجی فاضلاب بزرگتر از 50 میلیمار ، عمق هوابند سیفون 50 میلیمتر
– قطر نامی لوله خروجی فاضلاب تا 50 میلیمتر ، عمق هوابند سیفون 75 میلیمتر

گروه صنعتی وحید جهت این کاربرد ، سیفون یک تکه ویژه ای طراحی کرده است که در شکل زیر نحوه استفاده از آن و عمق هوابند آن طبق مقررات ملی ساختمان و استاندارد اروپایی en 12056 رعایت و طراحی کرده است

نحوه بست کذاری سیفون در زیر سقف

– جهت اطمینان از اتصال قطعه سیفون و عدم حرکت در مواقع گرفتکی و فنر زدن ، گروه صنعتی وحید بست مخصوصی را جهت اتصال سیفون طراحی کرده است که شمال دو قطعه می باشد که یکی از در قسمت گلویی و دیگری در زیر قسمت سیفون نصب می گردد و نمایی از این نوع اتصال سیفون در شکل زیر مشاهده می گردد .

نحوه بست گذاری سیفون در زیر سقف
سیفون لوله پوش فیت

برای دریافت بروزترین لیست قیمت لوله و اتصالات لوله پلی اتیلن پلیران می توانید از طریق شماره تلفن 02166623391 ، 09124166140 در تماس باشید.