قیمت بروز لوله پلیکا در شهر بندرعباس را میتوانید از سایت مجموعه آبراه پایپ هر روز مطلع شوید و جهت سفارش لوله پلیکا با ما تماس بگیرید.

معرفی شرکت آبراه پایپ

شرکت آبراه بسپار سیال  با همت و هم فکری تعدادی از مهندسین و کارشناسان باسابقه و مجرب در رشته های عمرانی و ساختمانی وارد عرصه سازندگی کشورمان شد.
هدف و انگیزه اصلی در راه اندازی این شرکت تلاش مستمر در راه ساختن و آبادانی میهن عزیزمان بود .
این هدف جز با همکاری بی دریغ مهندسان و عزم جزم آنها در استفاده از علوم و تکنولوژِی جدید برای آبادانی سرزمین ایران میسر نبود.
در همین راستا کارشناسان فعال درشرکت آبراه بسپار سیال با بهره گیری از نیروهای تحصیل کرده و مستعد در عرصه مدیریتی و کارشناسی اقدام به اجـــــــرای پروژه های مختلفی در اقصی نقاط کشور عزیزمان نمودند.

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه 6 متری ( ریال )
لوله پلیکا بندرعباس برقی خم سرد 1/5*20 432000
لوله پلیکا بندرعباس برقی خم سرد 1/5*25 540000
لوله پلیکا بندرعباس برقی خم سرد 1/5*32 756000
       
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی 3*50 1905000
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی 3*63 2440000
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی 3*90 3482000
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی 3/2*110 4920000
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی 3/2*125 5222000
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی 3/2*160 6841000
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی 4*160 8400000
لوله پلیکا بندرعباس فاضلابی 3/9*200 10350000
لوله پلیکا بندرعباس – واچار پایپ فاضلابی 4/9*200 12990000
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس 40 240 58730
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس 50 168 71000
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس 63 180 121410
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس 90 80 229110
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس 110 48 355120
زانو 90 درجه پلیکا – واچار پایپ 125 38 425940
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس 160 20 917540
زانو 90 درجه پلیکا بندرعباس 200 6 1535110
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس 40 350 50390
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس 50 208 62890
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس 63 180 108900
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس 90 90 192430
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس 110 64 258870
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس 125 42 339070
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس 160 15 641520
زانو 45 درجه پلیکا بندرعباس 200 10 1214330
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس 40 180 75590
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس 50 112 115360
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس – واچار پایپ 63 97 183290
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس 90 36 320750
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس 110 25 400950
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس 125 18 572800
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس 160 9 1088330
سه راه 90 درجه پلیکا بندرعباس 200 5 1970300
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس 40 140 91640
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس 50 84 126000
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس 63 75 208280
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس 90 30 412380
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس – واچار پایپ 110 20 526960
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس 125 12 756080
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس 160 6 1489290
سه راهی 45 درجه پلیکا بندرعباس 200 4 2566130
سیفون پلیکا بندرعباس – واچار پایپ 63 140 162670
سیفون پلیکا بندرعباس 90 50 332220
سیفون پلیکا بندرعباس 110*110 32 469670
سیفون پلیکا بندرعباس 125*110 22 618620
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا بندرعباس 110*90 ** ***
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا بندرعباس 110*63 42 304710
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا بندرعباس 160*110 ** ***
سراه تبدیل 90 درجه پلیکا بندرعباس 160*125 ** ***
سراه بازدید پلیکا بندرعباس 63 70 ***
سراه بازدید پلیکا بندرعباس 90 36 ***
سراه بازدید پلیکا بندرعباس 110 25 481140
سراه بازدید پلیکا بندرعباس 125 13 ****
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا بندرعباس 90*63 42 325320
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا بندرعباس 110*63 36 405520
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا بندرعباس 110*90 20 492590
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا بندرعباس 125*110 12 721730
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا بندرعباس – واچار پایپ 160*110 9 1065410
سراه تبدیل 45 درجه پلیکا بندرعباس 160*125 ** ***
       
تبدیل پلیکا بندرعباس 63*40 200 58300
تبدیل پلیکا بندرعباس 63*50 200 62470
تبدیل پلیکا بندرعباس 90*63 156 129320
تبدیل پلیکا بندرعباس 110*63 108 154530
تبدیل پلیکا بندرعباس 110*90 108 167240
تبدیل پلیکا بندرعباس 125*90 ** 0
تبدیل پلیکا بندرعباس 125*110 48 245140
تبدیل پلیکا بندرعباس 160*110 32 428460
تبدیل پلیکا بندرعباس 160*125 40 456150
درپوش پلیکا بندرعباس 63 300 50390
درپوش پلیکا بندرعباس 90 150 94950
درپوش پلیکا بندرعباس 110 100 133900
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا بندرعباس 90 104 171820
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا بندرعباس 110 64 220970
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا بندرعباس 125 56 293260
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس 63 176 74340
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس 90 88 129320
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس 110 56 187850
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس 125 56 217660
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بندرعباس 160 30 355120
کلاهک هواکش آذر لوله بندرعباس 90-110-125 42 360430
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا بندرعباس 63 120 101000
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا بندرعباس 90 55 192670
زانو دو سر کوپل 45 درجه پلیکا بندرعباس 110 36 252010
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا بندرعباس 63 100 132860
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا بندرعباس 90 36 219720
زانو دو سر کوپل 90 درجه پلیکا بندرعباس 110 28 325330
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا بندرعباس 63 176 96190
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا بندرعباس 110 56 222220