لوله پلی اتیلن را میتوانید به صورت عمده و مستقیم از تولیدکننده با قیمت به صرفه خریداری نمایید.

جهت دریافت مشاوره و پیش فاکتور با شماره های تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۱۸۰۰۲۸ تلفن ثابت: ۰۲۱۶۶۶۱۱۹۲۰ تماس بگیرید.

سایز لوله پلی اتیلنلوله پلی اتیلن ۴ بارلوله پلی اتیلن ۶ بارلوله پلی اتیلن ۱۰ بار لوله پلی اتیلن ۱۶ بار لوله پلی اتیلن کابلی
لوله پلی اتیلن ۲۰ میل********۶۵,۰۰۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن ۲۵ میل********۷۸,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن ۳۲ میل********۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن ۴۰ میل****۱۲۵,۰۰۰ تومان۱۵۳,۰۰۰ تومان۲۲۳,۰۰۰ تومان۹۵,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن ۵۰ میلهر یک متر ۱۶,۵۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان۳۴۵,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن ۶۳ میلهر یک متر ۲۵۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۷۵,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن ۷۵ میلهر یک متر ۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۳۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۷۶۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلهر یک متر ۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۱۳,۰۰۰ تومان۷۶۰,۰۰۰ تومان۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلهر یک متر ۷۴۵,۰۰۰ تومان۹۲۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۸,۰۰۰ تومان۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلهر یک متر ۹۵۵,۰۰۰ تومان۱,۱۱۸,۰۰۰ تومان۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلهر یک متر ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان****
لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلهر یک متر ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان****
لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلهر یک متر ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۵,۷۲۰,۰۰۰ تومان۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان****
لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلهر یک متر ۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان****