كيفيت به عنوان يكي از مهمترين فاكتورهاي ارزيابي يك محصول همواره از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و تيمهاي توليد كننده لوله و اتصالات همواره ملزم به تضمين كيفيت محصولات خود هستند اين افراد فعاليتهاي لازم در اين باب را در زمره وظايف كاري خود قرار داده و با برنامه­ريزي و اختصاص نيروي انساني مراتب تضمين كيفيت محصولات ما را به عمل مي­آورند.

تضمين كيفيت نيز يكي از فعاليتهايي است كه همواره در مراحل انجام فروش محصولات انجام مي­شود و البته داراي ملاحظات و حالات خاص خود است