لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی پلیران

لوله پلی اتیلن جوشی پلیران یکی از محصولات شرکت کارخانجات تولیدی پلیران می باشد که جهت انجام پروسه فاضلاب ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد .
این محصول تولید داخلی در زمینه انجام پروژه های ساختمانی جز کم نظیر یا حتی بی نظیرترین محصولات اتصالات پلی اتیلن در کشور و نیز خاورمیانه شناخته می شود .
تولید این محصول با مواد اولیه درجه یک X3 از محصولات گروه پلی اتیلن توسط پتروشیمی های داخلی صورت می گیرد که در فاز تولیدات فاضلابی از لوله های 5 بار و اتصالات 6 بار مورد استفاده قرار میگیرند .
نحوه اتصالات این گونه از تولید به صورت جوشی با دستگاه های الکترو فیوژن توسط متخصصان تاسیسات در این رشته انجام می پذیرد .
قیمت این محصول به دو قسمت لوله و اتصالات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد که در صورت استفاده از فاضلابی در ساختمان ها مجموعه لوله ها 5 بار مورد استفاده قرار میگیرد .

جوشی پلی اتیلن
جوشی پلی اتیلن

برای دریافت مشاوره و پیش فاکتور تماس بگیرید


لیست قیمت لوله پلی اتیلن جوشی پلیران

لوله پلی ران اتصال 5 اتمسفر

ردیفنوع محصولقیمت هر متر بریال
   1لوله 5-250 1.332.250
   2لوله 5-200 855.930
  3لوله 5-160 554.800
  4لوله 5-125 335.800
  5لوله 5-110360.980
  6لوله 5-90 178.850
  7لوله 5-75123.190
  8لوله 5-6390.160
  9لوله 5-5057.310

لوله پلی ران اتصال 10 اتمسفر

ردیفنوع محصولقیمت هر متر بریال
  1لوله 10-2502.445.500
  2لوله 10-2001.562.200
  3لوله 10-1601.003.750
  4لوله 10-125615.030
  5لوله 10-110478.150
  6لوله 10-90323.030
  7لوله 10-75226.300
  8لوله 10-63159.330
  9لوله 10-50100.200
  10لوله 10-4064.970
  11لوله 10-3242.340
  12لوله 10-2526.280
  13لوله 10-2019.530

لوله پلیران اتصال 6 اتمسفر

ردیفنوع محصولقیمت هر متر بریال
  1لوله 6-2501.567.680
  2لوله 6-2001.005.580
  3لوله 6-160646.050
  4لوله 6-125394.200
  5لوله 6-110304.780
  6لوله 6-90208.050
  7لوله 6-75147.280
  8لوله 6-63102.750
  9لوله 6-5065.890
  10لوله 6-4043.440

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن جوشی پلیران

موفه کوتاه

 اندازه تعدادقیمت هر متر بریال
  50  70 149.770
  63  45 229.250
  75  30  257.760
  90  24  324.980
  110  12  459.470
 125  7  627.400
 160  9  825.010

موفه بلند

 اندازه تعدادقیمت هر متر بریال
  63  30 324.980
  75 20 334.050
  90 12 380.940
  110  7 534.930
  125  6 672.090
  160  6 1.013.530
  200  4 4.600.170
  250  2 6.011.550

سه راه جوشی 45

 

 اندازه تعدادقیمت هر متر بریال
 50X50X50  50 78.300
 63X5063 28 106.970
 63X63X63 25 117.450
 75X63X75 15 170.660
 75X75X75 15 190.140
 90X63X90 12 315.720
 90X90X90 10 333.660
 110X63X110  8 325.960
 110X75X110  8 434.320
 110X90X110  6 492.090
 110X110X110  6 535.900
 125X110X125  4 568.520
 125X125X125  4 628.170
 160X110X160  5 999.090
 160X160X160  5 1.125.830

 

سیفون

 

 اندازه تعدادقیمت هر متر بریال
   50  40 128.690
  63  24 278.620
   75  12  492.780
   90   7 632.310
  110   6 795.350

 

سه راه جوشی 90

 اندازه تعدادقیمت هر متر بریال
 50x50x50  72 69.230
 63x50x63  35 110.070
 63x63x63 35 110.070
 75x75x75 18 179.240
 90x90x90 15 310.640
 110x63x110 10 324.980
 110x110x110  8 324.980
 125x125x125  6 761.710
 160x110x160  6 883.530
 160x160x160  6 969.270
 160x160x160x-6  6 1.140.660

زانو جوشی 90

 اندازه تعدادقیمت هر متر بریال
 50×50 100 29.740
 63×63  48 63.610
 75×75  40 127.360
 90×90 25 190.440
 110×110 16 208.900
 125×125  8 649.450
 160×160  6 798.450
 160×160-6  6952.290

زانو جوشی 45

 اندازه تعدادقیمت هر متر بریال
  50 96 29.850
  63 70 52.770
  75 40 112.140
  90 25 167.040
  110 15 199.660
  125 10 638.160
  160  8 807.640

دریچه بازدید

 اندازه تعدادقیمت هر متر بریال
  50 50 262.080
  63 75 117.190
  75 34 299.280
  110 34 264.700
  125  10 799.070
 160 6 936.360

تبدیل جوشی

 اندازه تعدادقیمت هر متر بریال
 63×50 120 35.440
 75×50 140 41.030
 75×63 115 50.340
 90×63 84 65.250
 90×75 84 68.980
 110×63 60 89.480
 110×75 60 78.300
 110×90 48 108.140
 125×110 28 190.440
 160×110 22 201.660
 160×125 22 233.010

درپوش تست

 اندازه تعدادقیمت هر متر بریال
  50 500 7.480
  63 300 11.210
  75 250 14.940
 90 15020.520
 110 90 35.440
 125 65 50.340
 160 40 68.980

سه راه بازدید 45 و 90

 اندازه تعدادقیمت هر متر بریال
 63-45 20 219.000
 63-90 26 209.480
 110-90  8 503.190

چهار راه جوشی

 اندازه تعداد قیمت هر متر بریال
 63x63x63x63 15 372.090
 110x110x110x110  4 873.830