لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی پلیران

لوله پلی اتیلن جوشی پلیران یکی از محصولات شرکت کارخانجات تولیدی پلیران می باشد که جهت انجام پروسه فاضلاب ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد .
این محصول تولید داخلی در زمینه انجام پروژه های ساختمانی جز کم نظیر یا حتی بی نظیرترین محصولات اتصالات پلی اتیلن در کشور و نیز خاورمیانه شناخته می شود .
تولید این محصول با مواد اولیه درجه یک X3 از محصولات گروه پلی اتیلن توسط پتروشیمی های داخلی صورت می گیرد که در فاز تولیدات فاضلابی از لوله های 5 بار و اتصالات 6 بار مورد استفاده قرار میگیرند .
نحوه اتصالات این گونه از تولید به صورت جوشی با دستگاه های الکترو فیوژن توسط متخصصان تاسیسات در این رشته انجام می پذیرد .
قیمت این محصول به دو قسمت لوله و اتصالات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد که در صورت استفاده از فاضلابی در ساختمان ها مجموعه لوله ها 5 بار مورد استفاده قرار میگیرد .

جوشی پلی اتیلن
جوشی پلی اتیلن

برای دریافت مشاوره و پیش فاکتور تماس بگیرید


لیست قیمت لوله پلی اتیلن جوشی پلیران

لوله پلی ران اتصال 5 اتمسفر

ردیف نوع محصول قیمت هر متر بریال
   1 لوله 5-250  1.332.250
   2 لوله 5-200  855.930
  3 لوله 5-160  554.800
  4 لوله 5-125  335.800
  5 لوله 5-110 360.980
  6 لوله 5-90  178.850
  7 لوله 5-75 123.190
  8 لوله 5-63 90.160
  9 لوله 5-50 57.310

لوله پلی ران اتصال 10 اتمسفر

ردیف نوع محصول قیمت هر متر بریال
  1 لوله 10-250 2.445.500
  2 لوله 10-200 1.562.200
  3 لوله 10-160 1.003.750
  4 لوله 10-125 615.030
  5 لوله 10-110 478.150
  6 لوله 10-90 323.030
  7 لوله 10-75 226.300
  8 لوله 10-63 159.330
  9 لوله 10-50 100.200
  10 لوله 10-40 64.970
  11 لوله 10-32 42.340
  12 لوله 10-25 26.280
  13 لوله 10-20 19.530

لوله پلیران اتصال 6 اتمسفر

ردیف نوع محصول قیمت هر متر بریال
  1 لوله 6-250 1.567.680
  2 لوله 6-200 1.005.580
  3 لوله 6-160 646.050
  4 لوله 6-125 394.200
  5 لوله 6-110 304.780
  6 لوله 6-90 208.050
  7 لوله 6-75 147.280
  8 لوله 6-63 102.750
  9 لوله 6-50 65.890
  10 لوله 6-40 43.440

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن جوشی پلیران

موفه کوتاه

 اندازه  تعداد قیمت هر متر بریال
  50   70  149.770
  63   45  229.250
  75   30   257.760
  90   24   324.980
  110   12   459.470
 125   7   627.400
 160   9   825.010

موفه بلند

 اندازه  تعداد قیمت هر متر بریال
  63   30  324.980
  75  20  334.050
  90  12  380.940
  110   7  534.930
  125   6  672.090
  160   6  1.013.530
  200   4  4.600.170
  250   2  6.011.550

سه راه جوشی 45

 

 اندازه  تعداد قیمت هر متر بریال
 50X50X50   50  78.300
 63X5063  28  106.970
 63X63X63  25  117.450
 75X63X75  15  170.660
 75X75X75  15  190.140
 90X63X90  12  315.720
 90X90X90  10  333.660
 110X63X110   8  325.960
 110X75X110   8  434.320
 110X90X110   6  492.090
 110X110X110   6  535.900
 125X110X125   4  568.520
 125X125X125   4  628.170
 160X110X160   5  999.090
 160X160X160   5  1.125.830

 

سیفون

 

 اندازه  تعداد قیمت هر متر بریال
   50   40  128.690
  63   24  278.620
   75   12   492.780
   90    7  632.310
  110    6  795.350

 

سه راه جوشی 90

 اندازه  تعداد قیمت هر متر بریال
 50x50x50   72  69.230
 63x50x63   35  110.070
 63x63x63  35  110.070
 75x75x75  18  179.240
 90x90x90  15  310.640
 110x63x110  10  324.980
 110x110x110   8  324.980
 125x125x125   6  761.710
 160x110x160   6  883.530
 160x160x160   6  969.270
 160x160x160x-6   6  1.140.660

زانو جوشی 90

 اندازه  تعداد قیمت هر متر بریال
 50×50  100  29.740
 63×63   48  63.610
 75×75   40  127.360
 90×90  25  190.440
 110×110  16  208.900
 125×125   8  649.450
 160×160   6  798.450
 160×160-6   6 952.290

زانو جوشی 45

 اندازه  تعداد قیمت هر متر بریال
  50  96  29.850
  63  70  52.770
  75  40  112.140
  90  25  167.040
  110  15  199.660
  125  10  638.160
  160   8  807.640

دریچه بازدید

 اندازه  تعداد قیمت هر متر بریال
  50  50  262.080
  63  75  117.190
  75  34  299.280
  110  34  264.700
  125   10  799.070
 160  6  936.360

تبدیل جوشی

 اندازه  تعداد قیمت هر متر بریال
 63×50  120  35.440
 75×50  140  41.030
 75×63  115  50.340
 90×63  84  65.250
 90×75  84  68.980
 110×63  60  89.480
 110×75  60  78.300
 110×90  48  108.140
 125×110  28  190.440
 160×110  22  201.660
 160×125  22  233.010

درپوش تست

 اندازه  تعداد قیمت هر متر بریال
  50  500  7.480
  63  300  11.210
  75  250  14.940
 90  150 20.520
 110  90  35.440
 125  65  50.340
 160  40  68.980

سه راه بازدید 45 و 90

 اندازه  تعداد قیمت هر متر بریال
 63-45  20  219.000
 63-90  26  209.480
 110-90   8  503.190

چهار راه جوشی

 اندازه  تعداد  قیمت هر متر بریال
 63x63x63x63  15  372.090
 110x110x110x110   4  873.830