لیست-قیمت-لوله-پنج-لایه-سوپر-پایپ

برای دریافت بروزترین قیمت لوله سوپر پایپ پنج لایه می توانید از طریق شماره تلفن های بالا با ما در تماس باشید.

برای دریافت کلیک کنید …

در بالا لیست قیمت لوله پنج لایه را مشاهده کرده اید . برای دریافت به صورت فکس یا سفارش کالا با ما در تماس باشید .

 

لوله سوپرپایپ +2

کد سایز قیمت
700160-I +2- 16م م 81.205
700200-I +2- 20م م 124.151
700250-I +2- 25م م 189.551
700320-I +2- 32م م 295.608
1013446 40م م 1.344.515
1013449 50م م 1.788.799
1013451 63م م 2.276.574
1013453 75 م م 4.057.307
1013455 90 م م 5.544.285
1013457 110 م م 7.086.853

 

لوله سوپرپایپ(PEX)

کد سایز قیمت
741116-I 16 81.205
741120-I 20 124.151
741125-I 25 189.551
741132-I 32 295.608

 

لوله سوپرپایپ(LT)

کد سایز قیمت
752216-I 16م م 55.154
752220-I 20 م م 86.110
752225-I 25 م م 133.416
752232-I 32 م م 203.830

 

لوله یونی پایپ سایز پایین

کد سایز قیمت
1013366 14 طبق سفارش
1013371 16 طبق سفارش
1013388 20 طبق سفارش
1013398 25 طبق سفارش
1013401 32 طبق سفارش

 

رابط رو پیچ پرسی

کد سایز قیمت
902220-I 16×1/2 195.001
902230-I 16×3/4 241.653
904220-I 20×1/2 248.193
904230-I 20×3/4 270.429
905230-I 25×3/4 376.704
905240-I 25×1 480.799
906240-I 32×1 500.746
906250-I 32×1 1/4 784.364
1046901 40×1 1/4 2.372.494
1046902 40×1 1/2 2.665.702
1046905 50×1 1/2 3.197.842
1046906 50×2 4.498.757

 

رابط توپیچ پرسی

کد سایز قیمت
902320-I 16X1/2 243.724
904320-I 20X1/2 276.969
904330-I 20X3/4 372.126
905330-I 25X3/4 485.377
905340-I 25X1 551.758
906340-I 32X1 662.611
906350-I 32X1 1/4 841.916
1046903 40X1 1/4 2.571.528
1046904 40X1 1/2 2.663.197
1046907 50X1 1/2 3.498.573

 

رابط پرسی مهره دار

کد سایز قیمت
1015270 16X1/2 1.389.314
1015274 16X3/4 1.515.645
1015283 20X1/2 1.643.720
1015286 20X3/4 1.953.062
1015297 25X1 2.035.357
1015301 32X1 1/4 2.243.111
1046937 40X1 1/2 3.379.109
1046939 50X2 4.106.793

 

زانو پرسی

کد سایز قیمت
912120-I 16X16 299.205
914140-I 20X20 425.427
915150-I 25X25 604.950
916160-I 32X32 826.438
1046908 40X40 3.096.477
1046911 50X50 4.177.316

 

زانو پرسی روپیچ

کد سایز قیمت
1014686 16X1/2 766.597
1014729 20X1/2 1.322.824
1014732 20X3/4 1.440.217
1014751 25X3/4 1.502.238
1014755 25X1 1.639.687
1014770 32X1 2.164.849
1046909 40X1 1/4 4.477.829

چپقی پرسی

کد سایز قیمت
912320-I 16X1/2 319.697
914320-I 20X1/2 354.577
914330-I 20X3/4 409.949
915330-I 25X3/4 485.377
915430-I 25X1 646.261
916340-I 32X1 684.738
1046910 40X1 1/2 4.773.655
1046912 50X1 1/2 5.656.119

 

زانویی 45 پرسی

کد سایز قیمت
1046913 40X40 3.474.920
1046914 50X50 4.514.453

 

زانویی دیواری های پرسی توپیچ

کد سایز قیمت
970252-I 16X1/2 354.577
970452-I 20X1/2 374.524
970453-I 20X3/4 482.979
1015515 20X3/4 1.072.560
970255-I 16X1/2X16 491.917
970455-I 20X1/2X20 522.873

 

بوشن پرسی

کد سایز قیمت
942120-I 16 243.724
944140-I 20 294.736
945150-I 25 505.106
946160-I 32 635.906
1046932 40 2.382.233
1046935 50 3.131.305

 

تبدیل پرسی

کد سایز قیمت
944120-I 16X20 281.438
945120-I 16X25 427.607
945140-I 25X20 447.554
946140-I 32X20 562.767
946150-I 32X25 658.142
1046930 40X25 2.406.502
1046931 40X32 2.498.171
1046933 50X32 3.220.841
1046934 50X40 3.296.814

 

سه راه پرسی

کد سایز قیمت
932122-I 16 213.600
934144-I 20 273.600
935155-I 25 410.900
936166-I 32 538.500
1046921 40 2.016.500
1046928 50 2.715.200

 

سه راه تبدیل پرسی

کد سایز قیمت
 932142-I  16X20X16  456.383
 934122-I  20X16X16  463.141
 934124-I  20X16X20  491.917
 934142-I  20X20X16  494.097
 934152-I  20X25X16  635.906
 934154-I  20X25X20  647.024
 935122-I  25X16X16  587.183
 935124-I  25X16X20  613.779
 935125-I  25X16X25  724.523
 935142-I  25X20X16  604.950
 935144-I  25X20X20  684.738
 935145-I  25X20X25 748.939
 935152-I  25X25X16  715.694
 935165-I  25X32X25  1.125.643
 936126-I  32X16X32  1.036.917
 936146-I  32X20X32  1.130.112
 936155-I  32X25X25  974.896
 936156-I  32X25X32  1.125.643
 1046915  32X50X32  5.768.716
 1046916  40X20X40  4.493.634
 1046917  40X25X32  4.768.532
 1046918  40X25X40  4.506.714
 1046919  40X32X32  4.642.746
 1046920  40X32X40  4.537.997
 1046924  50X25X40  5.962.627
 1046925  50X25X50  6.303.034
1046926  50X32X50  6.200.901
 1046927  50X40X50  6.363.202

 

سه راه پرسی روپیچ

کد سایز قیمت
 1014927 16X1/2X16  1.604.262
 935235-I  25X3/4X25  613.888
 936236-I  32X3/4X32  789.923

سه پرسی توپیچ

کد سایز قیمت
 1014931  16X1/2X16  1.513.356
 1014987  20X1/2X20  1.712.826
 1014991  20X3/4X20  1.823.570
 1015044  25X1/2X25  1.889.951
 1015048  25X3/4X25  1.983.146
 1015088  32X1/2X32  2.282.133
 1015091  32X3/4X32  2.361.921
 1046923  40X3/4X40  3.516.994
 1046929  50X1X50  5.146.108

 

مهره ماسوره ها

کد سایز قیمت
 770042-I  16X1/2  119.682
 1058090  16X3/4 یورو  281.438
 770040-I  20X1/2  197.290
 770048-I  20X3/4  177.234
 770047-I  25X3/4  319.152
 770049-I  25X1  363.733
 806351-I  رابط توپیچ دنده ای32X1  664.900
 806240R-I   رابط روپیچ دنده ای32X1  743.598

 

مغزی

کد سایز قیمت
 770051-I  1/2  62.021
 770052-I  3/4 127.421
 770053-I  1 192.821

مغزی رابط

کد سایز قیمت
 770051R-I  1/2  73.139
 770052R-I  3/4  143.989
770053R-I  1  219.417

زانویی

کد سایز قیمت
 1013914  1/2  392.182
 770072-I  3/4  210.588

چپقی

کد سایز قیمت
 770075-I  1/2  168.296
 770076-I  3/4  243.724

بوشن

کد سایز قیمت
 770032-I  3/4 اینچ  180.722
 770033-I  1 اینچ  334.521

تبدیل رو پیچ

کد سایز قیمت
 770355-I  1/2X3/4  115.213
 770057-I  1X3/4  188.352

روپیچ توپیچ

کد سایز قیمت
 770061-I  1/2  104.204
 770062-I  3/4 148.458
 770063-I  1  250.373

تبدیل روپیچ توپیچ

کد سایز قیمت
 770351-I تبدیل1 توپیچ3/4Xروپیچ  199.361
 770356-I  تبدیل3/4 روپیچ1/2Xتوپیچ  108.673

سه راهی

کد سایز قیمت
 770091-I  1/2  166.225
 770092-I  3/4  287.215
 770093-I  1  449.734

زانودیواری ها

کد سایز قیمت
 970252-I زانودیواری 1/2 اینچ  354.577
 970255-I  زانو سه راه1/2-90 اینچ  491.917

 

اتصالات روکار مهره ماسوره ای

کد سایز قیمت
 P770206-I زانودیواری صفحه دار-1/2توپیچ 314.574
 P770526-I  زانودیواری صفحه دار-3/4روپیچ  308.034
 P770513-I  زانوسه راه 90صفه دار-1/2توپیچ  281.438
 P770523-I  زانوسه راه 90صفه دار-3/4روپیچ  270.429
 P770514-I  زانوسه راه 180صفه دار-1/2توپیچ  279.149
 P770524-I  زانوسه راه 180صفه دار-3/4روپیچ  272.500

اتصالات روکار پرسی

 

کد سایز قیمت
 P962422-I  زانوسه راه 180صفه دارپرسی-16X16X1/2توپیچ  409.949
 P962452-I  زانوسه راه 180صفه دارپرسی16X16X3/4توپیچ  400.902
 P962620-I  زانودیواری صفحه دار پرسی16X1/2 توپیچ  336.893
P962650-I  زانودیواری صفحه دار پرسی16X3/4 روپیچ  334.521
 P962622-I  زانو سه راه 90صفحه دار پرسی-16X16X1/2توپیچ  389.893
 P962652-I  زانو سه راه 90صفحه دار پرسی-16X16X3/4روپیچ  407.769
 970015-I  صفحه دیواری تک-73میلی متر  34.335
 970012-I  صفحه دیواری دوبل-153میلی متر  54.391
 97012G-I  صفحه دیواری قوس دار-250میلی متر  105.403
 970012L-I  صفحه دیواری رادیاتور-500میلی متر  128.947

 

درپوش تست

کد سایز قیمت
 770202B-I  آبی 13.189
 770202R-I  قرمز  13.189

 

بست پلاستکی روکار

کد سایز قیمت
 631016-I  16  4.469
 631020-I  20  4.469
 631025-I  25  4.469
 631032-I  32  6.649
 970000-I  زانویدکی (یدکیUبست  8.829

 

کلکتور

کد سایز قیمت
 770220-I  2 انشعابی  780.004
 770222-I  3 انشعابی  988.194
 770221-I  4 انشعابی  1.282.930

 

درپوش کلکتور

کد سایز قیمت
 770341-I روپیچ1/2  183.883
 1014120  توپیچ1/2  259.202
 770323-I  توپیچ 1  183.338

 

مغری بلند

کد سایز قیمت
770059-40I  40م م  186.172
 770059-50I  50م م  220.071
 770059-60I  60م م  253.861
 770059-70I  70م م  292.556

 

ته بند پرسی

کد سایز قیمت
 1007078  16  520.693
 1007079  20  786.544
 1007080  25  1.030.268
 1007081  32  1351.600

 

رایزر سیستم

بوشن

کد سایز قیمت
 1029144  2-RS  2.582.101
 1029145  3-RS  5.397.026

 

سه راهی

کد سایز قیمت
 1029142  2-RS  4.496.250
 1029143  3-RS  10.652.570

 

زانویی

کد سایز قیمت
 1029138  2-RS  3.747.202
 1029139  3-RS  7.044.125
 1029140  2-RSزانویی45  3.977.737
 1029141  3-RSزانویی45  8.426.681

 

تبدیل

کد سایز قیمت
 1029146  RS-2 X RS-3 3.608.445

 

رابط پرسی

کد سایز قیمت
 1020121  -RS-2 25  2.487.707
 1029122  -RS-2 32  2.550.491
 1046940  -RS-2 40  2.563.571
 1046941  -RS-2 50  2.851.658
 1029125  -RS-2 63  3.202.529
 1029126  -RS-2 75  5.017.379
 1029127  -RS-3 90  9.400.923
 1029128  -RS-3 110  11.173.699

 

رابط توپیچ

کد سایز قیمت
 1029134  1 اینچ2-RS  2.508.526
 1029135  2 اینچ2-RS  2.558.448
 1029136  1/2 2 اینچ2-RS  6.007.099
 1029137 3 اینچ 3-RS  3.859.799

 

رابط روپیچ

کد سایز قیمت
 1029132  1/2 2 اینچ 2-RS  5.017.379
 1029131  2 اینچ 2-RS  2.956.407
 1029133  3اینچ 3-RS  4.174.046

 

رابط فلنجی

کد سایز قیمت
 1059399  RS-2 X 65 20.477.612
 1029130  RS-3 X 100  23.604.277
 1029129  RS-3 X 80  21.532.841

 

بوشن شیفت

کد سایز قیمت
 1046477   130-م م RS-2  5.771.057
 1046478  -210م م  RS-3  12.915.083
 1046750  5 م م RS-2  3.268.038
 1046751  5-م م RS-3  4.637.623

 

شیر سوپر والو

 

S شیر سوپر والو سری

کد سایز قیمت
 2030562T  -S1 20 1.817.357
 1030563T  -S1 25  2.037.210
 2030564T  -S1 32  2.728.706
 1030565T  S2  1.500.385
 1030567T  S3  1.984.781
 1030569T  S4  2.547.875

 

T شیر سوپر والو سری

کد سایز قیمت
 1030571T  -16 T1  2.393.422
 1030572T  -20 T1  2.430.046
 1030573T  -25 T1  2.642.160
 2030574T  -32 T1  3.200.022
 1030579T  T 2  2.238.860

 

T2 اتصالات

کد سایز قیمت
 1023263T   – 16 T2رابط سوپروالو  395.997
 1023264T  -20 T2رابط سوپروالو  424.882
 1023265T  -25 T2رابط سوپروالو  530.394
 1023275T   “-T2 1/2رابط روپپچ سوپروالو  508.049
 1023276T  “-T2 3/4رابط روپپچ سوپروالو  557.644
 1023285T  “-T2 1/2رابط توپپچ سوپروالو  511.210
1023266T  16 T2زانوی سوپروالو  463.250
 1023267T  20 T2زانوی سوپروالو  494.424
 1023268T  16 T2سه راه سوپروالو  619.338
 1023261T  T2ته بند سوپروالو  309.699

 

کلکتور سوپروالو

کد سایز قیمت
1030601T کلکتور سوپروالو 8.094.231