برای دریافت بروزترین لیست لوله پوش فیت فاضلابی ، قیمت لوله تک لایه PP-B پوش فیت فاضلابی مخصوص داخل ساختمان و لوله سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا با شماره های بالا تماس حاصل فرمایید . یا در اینجا کلیک کنید .

قیمت لوله تک لایه PP-B پوش فیت فاضلابی مخصوص داخل ساختمان و لوله سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا ، لوله پوش فیت فاضلابی .
قیمت لوله تک لایه PP-B پوش فیت فاضلابی مخصوص داخل ساختمان و لوله سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا ، لوله پوش فیت فاضلابی .

پوش فیت فاضلابی

لیست قیمت لوله سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا

اورینگ سایز(mm)       کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40  HA/20R.H40    36135   20.000
     50  HA/20R.150    24990  26.000
     75  HA/20R.K70    12.750   30.000
    110  HA/20R.M10     5307   34.000
    125  HA/20R.N25    3600   40.720
   160  HA/20R.P16    1932   44.000

 

رایزر سیفون سایز(mm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
    75  HN/FPR.H40        20  123.100
   110  HN/FPR.150        8  246.500
   125  HN/FPR.K70        6  257.100

 

میل پیچ متری m10 گالوانیزه سایز(mm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     110  HN/FPR.M10        5  90.000

 

زانو 15 درجه سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     110    15  HN/FWE.MMA       20 262.800
      50    30  HN/FWE.IIB       110  77.900
     75    30  HN/FWE.KKB       45  138.900
    110    30  HN/FWE.MMB       19  268.200

 

زانو 45 درجه سایز(mm)  طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40  45  HN/FWE.HHC       150  61.200
    50  45  HN/FWE.IIC      100  76.500
    75  45  HN/FWE.KKC      40  138.900
    110  45  HN/FWE.MMC     18  294.100
   125  45  HN/FWE.NNC     12  426.000
  160  45  HN/FWE.PPC

 

    10 681.900

 

زانو 67 درجه سایز(mm)  طول(cm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
    50  67  HN/FWE.IID       100  83.000
    110  67  HN/FWE.MMD        12  294.100

 

زانو 87 درجه سایز(mm) طول(cm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40  87  HN/FWE.HHE      130  61.900
     50  87  HN/FWE.IIE      85  83.000
     75  87  HN/FWE.KKE      30  146.600
    110  87  HN/FWE.MME      14  294.200
    125  87  HN/FWE.NNE      9  550.100

 

زانو بلند سایز(mm) طول(cm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
   50  87  HN/FWL.IIE      60  99.500
   110  87  HN/FWL.MME       8  377.100

 

سه راه دریچه بازدید سایز(mm) طول(cm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     75   87  HN/FWC.KKE       25  279.500
    110  87  HN/FWC.MME       9  449.000
    125  87  HN/FWC.NNE       6  896.200

 

چهار راه سایز(mm)  طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     110  67  HN/FWF.MMD        6  786.300

 

سه راه مساوی سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
    40    45  HN/FWT.HHC       75  108.800
    50    45  HN/FWT.IIC      45  144.900
    75    45  HN/FWT.KKC     18  243.900
   110   45  HN/FWT.MMC     7  458.500
   125   45  HN/FWT.NNC     6  765.700
   160   45  HN/FWT.PPC     3  1.252.800

 

سه راه تبدیلی سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
  75-50    45  HN/FWT.KIC       28  243.900
 110-50    45  HN/FWT.MIC       14  397.800
  110-75    45  HN/FWT.MKC       10  406.200
 125-110    45  HN/FWT.NMC       9  668.200
 160-110    45  HN/FWT.PMC       6  1.174.500

 

سه راه 90 درجه سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     50    87  HN/FWT.IIE        50  132.300
    75    87  HN/FWT.KKE       22  220.900
  75-50    87  HN/FWT.KIE       30 220.900
  110-50    87  HN/FWT.MIEE       16 434.200

 

تبدیل سایز(mm) کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
   50-40  HN/FWR.IHR      120  71.600
   75-50  HN/FWR.KIR      70  116.900
  110-50  HN/FWR.MIR      40  177.100
  110-75  HN/FWR.MKR     30  187.000
 125-110  HN/FWR.NMR     20  269.600
 160-110  HN/FWR.PMR      12  348.300
 160-125  HN/FWR.PNR      12  364.400

 

سیفون یک تکه سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     50     45  HN/FWY.KIS       25 243.900
    75     45  HN/FWY.KKS       12  356.400
   110     45  HN/FWY.NMS       4  601.700

 

دریچه بازدید سایز(mm) کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     50  HN/FWO.11C       60  207.900
     75  HN/FWO.KKC       54  258.500
    110 HN/FWO.MMC       24 449.000

 

رابط افقی سایز(mm) طول(cm) تعداددر بسته قیمت(ریال)
    40  HN/FWS.HHS       150  83.900
   50  HN/FWS..IIS       100  114.300
   75  HN/FWS.KKS       50  142.200
   110 HN/FWS.MMS       20  273.500
   125  HN/FWR.NNS       12  294.200
   160  HN/FWS.PPS        5  426.800

 

رابط عمودی

( رایزری )

سایز(mm)       کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40  HN/FWS.HHD       150  83.900
    50  HN/FWS.IID       100  114.300
   75  HN/FWS.KKD       50  142.300
  110  HN/FWS.MMD       20  273.500
  125  HN/FWS.NND       12  294.200
  160  HN/FWS.PPD        5  426.800

 

درپوش انتهایی سایز(mm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40  HN/FWC.NNE      550  14.900
    50  HN/FWC.IIE      350  22.200
    75  HN/FWC.KKE      170  29.500
   110  HN/FWC.MME      70  60.000
   125  HN/FWC.NNE      50  85.000
  160  HN/FWC.PPE      30  185.000

 

سیفون یک تکه با علمک سایز(mm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     50  HN/FWY.KIS 261.500
    75  HN/FWY.KKS  589.300
   110  HN/FWY.MMS  1.157.000

 

عصایی پشت بام سایز(mm)       کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     50  HN/FMD.IIE        10  308.500
     75  HN/FMD.KKE       10  1.096.700
    110  HN/FMD.MME       8  1.789.500
    125 HN/FMD.NNE  1.827.700

 

درپوش دریچه بازدید سایز(mm)       کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     75  HN/FWE.IKC  87.600
   110  HN/FWE.MNE  112.300
   125  HN/FWE.NNE 151.000

 

بست مخصوص بیصدا سایز(mm)      کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     75  HN/TSS.KKC   253.800
    110  HN/TSS.MMC   315.200
    125  HN//TSS.NNC   350.200
   160  HN/TSS.PPC   401.600

 

بست ثابت سایز(mm)     کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
    40  HN/TFC.HHC  85.200
    50  HN/TFC.IIC  73.500
    75  HN/TFC.KKC  125.400
    110  HN/TFC.MMC   157.600
   125  HN/TFC.NNC  174.000
   160  HN/TFC.PPC  200.800

 

بست متحرک سایز(mm)      کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
    75  HN/TSC.PPC  128.400
    110  HN/TSC.MMC  157.600
   125  HN/TSC.NNC  176.200
   160  HN/TSC.PPC  200.800

 

بست سیفون و نگهدارنده سایز(mm)      کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
    50  HN/TSY.IIC   91.000
    75  HN/TSY.KKC   142.400
   110  HN/TSY.MMC   172.600

 

روغن مخصوص نصب سایز(mm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
 250CC  HN/TWL.250   226.800
 500CC  HN/TWL.500   310.000

 

بست دو تیکه پلیمری سایز(mm)        کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     50   HN/FME.IIC       350  10.900
    75  HN/FME.KKC  26.800
   110  HN/FME.MMC       105  38.900
   125  HN/FME.NNC       75  60.400
  160  HN/FME.PPC      45  104.600

 

 

اورینگ دریچه بازدید سایز(mm)      کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     75  HN/20R.IK5  22.000
    110  HN/20R.MN6  25.000
   125  HN/20R.N21  30.000

 

لوله یکسر سوکت سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40    30  HN/PWO.HHA        20  47.200
    40    50  HN/PWO.HHB       20  88.400
    40    100 HN/PWO.HHC       20  137.500
    40   200  HN/PWO.HHD      20 257.200
    40   300  HN/PWO.HHE     20 367.200
    50    30  HN/PWO.IIA      20  78.900
    50   50   HN/PWO.IIB      20  106.100
    50   100  HN/PWO.IIC      20   195.000
    50   200   HN/PWO.IID      20 340.000
   50   300   HN/PWO.IIE     20  500.000
   75    30  HN/PWO.KKA     15  94.700
   75   50  HN/PWO.KKB    15  164.100
   75   100  HN/PWO.KKC    10  310.000
   75   200  HN/PWO.KKD    10  544.900
   75   300  HN/PWO.KKE    10  784.800
   110    30  HN/PWO.MMA      8  200.100
   110    50  HN/PWO.MMB      8  340.000
  110   100  HN/PWO.MMC      8  620.000
  110   200  HN/PWO.MMD      8  1.127.500
  110   300  HN/PWO.MME      8  1.664.100
  125    30  HN/PWO.NNA      8  215.300
   125   50  HN/PWO.NNB      8  450.000
   125  100  HN/PWO.NND      8  785.000
  125  200  HN/PWO.NNC      8  1.492.500
  125  300  HN/PWO.NNE      8  2.200.000
  160   30  HN/PWO.PPA      4  384.600
  160   50  HN/PWO.PPB      4  639.900
  160   100  HN/PWO.PPC      4 1.279.800
  160   200  HN/PWO.PPD      4 2.559.600
  160   300  HN/PWO.PPE      4  3.839.300

 

لوله دوسر سوکت سایز(mm) طول(cm)         کد تعداددر بسته قیمت(ریال)
     40     50  HN/PWT.HHB        20  95.900
     40    100  HN/PWT.HHC        20  179.700
     40   200  HN/PWT.HHD       20  280.300
     40  300  HN/PWT.HHE       20  402.100
     50    50  HN/PWT.IIB       20  153.900
     50   100  HN/PWT.IIC       20  213.100
    50   200  HN/PWT.IID       20  342.500
    50   300  HN/PWT.IIE      20  495.000
    75    50  HN/PWT.KKB        15  190.000
    75   100  HN/PWT.KKC       10  335.100
    75   200  HN/PWT.KKD       10  567.000
    75   300  HN/PWT.KKE       10  853.700
    110     50  HN/PWT.MMB        8  407.500
    110    100  HN/PWT.MMC        8  670.000
    110   200  HN/PWT.MMD        8  1.160.300
    110   300  HN/PWT.MME        8  1.772.800
    125     50  HN/PWT.NNB        8  473.700
    125   100  HN/PWT.NND        8  850.500
    125   200  HN/PWT.NNC        8  1.54.800
    125   300  HN.PWT.NNE        8  2.290.800
    160    50  HN/PWT.PPB        4  688.500
    160   100  HN/PWT.PPC        4  1.389.600
   160   200  HN/PWT.PPD       4  2.730.200
   160   300  HN/PWT.PPE       4  4.094.400

 

 

امید داریم از محصول لوله پوش فیت فاضلابی بی صدا در کمال آرامش سپری کنید ..

منبع