برای دریافت بروزترین لیست لوله پوش فیت فاضلابی ، قیمت لوله تک لایه PP-B پوش فیت فاضلابی مخصوص داخل ساختمان و لوله سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا با شماره های بالا تماس حاصل فرمایید . یا در اینجا کلیک کنید .

قیمت لوله تک لایه PP-B پوش فیت فاضلابی مخصوص داخل ساختمان و لوله سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا ، لوله پوش فیت فاضلابی .
قیمت لوله تک لایه PP-B پوش فیت فاضلابی مخصوص داخل ساختمان و لوله سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا ، لوله پوش فیت فاضلابی .

پوش فیت فاضلابی

لیست قیمت لوله سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا

اورینگسایز(mm)      کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40 HA/20R.H40   36135  20.000
     50 HA/20R.150   24990 26.000
     75 HA/20R.K70   12.750  30.000
    110 HA/20R.M10    5307  34.000
    125 HA/20R.N25   3600  40.720
   160 HA/20R.P16   1932  44.000

 

رایزر سیفونسایز(mm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
    75 HN/FPR.H40       20 123.100
   110 HN/FPR.150       8 246.500
   125 HN/FPR.K70       6 257.100

 

میل پیچ متری m10 گالوانیزهسایز(mm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     110 HN/FPR.M10       5 90.000

 

زانو 15 درجهسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     110   15 HN/FWE.MMA      20262.800
      50   30 HN/FWE.IIB      110 77.900
     75   30 HN/FWE.KKB      45 138.900
    110   30 HN/FWE.MMB      19 268.200

 

زانو 45 درجهسایز(mm) طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40 45 HN/FWE.HHC      150 61.200
    50 45 HN/FWE.IIC     100 76.500
    75 45 HN/FWE.KKC     40 138.900
    110 45 HN/FWE.MMC    18 294.100
   125 45 HN/FWE.NNC    12 426.000
  160 45 HN/FWE.PPC

 

    10681.900

 

زانو 67 درجهسایز(mm) طول(cm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
    50 67 HN/FWE.IID      100 83.000
    110 67 HN/FWE.MMD       12 294.100

 

زانو 87 درجهسایز(mm)طول(cm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40 87 HN/FWE.HHE     130 61.900
     50 87 HN/FWE.IIE     85 83.000
     75 87 HN/FWE.KKE     30 146.600
    110 87 HN/FWE.MME     14 294.200
    125 87 HN/FWE.NNE     9 550.100

 

زانو بلندسایز(mm)طول(cm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
   50 87 HN/FWL.IIE     60 99.500
   110 87 HN/FWL.MME      8 377.100

 

سه راه دریچه بازدیدسایز(mm)طول(cm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     75  87 HN/FWC.KKE      25 279.500
    110 87 HN/FWC.MME      9 449.000
    125 87 HN/FWC.NNE      6 896.200

 

چهار راهسایز(mm) طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     110 67 HN/FWF.MMD       6 786.300

 

سه راه مساویسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
    40   45 HN/FWT.HHC      75 108.800
    50   45 HN/FWT.IIC     45 144.900
    75   45 HN/FWT.KKC    18 243.900
   110  45 HN/FWT.MMC    7 458.500
   125  45 HN/FWT.NNC    6 765.700
   160  45 HN/FWT.PPC    3 1.252.800

 

سه راه تبدیلیسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
  75-50   45 HN/FWT.KIC      28 243.900
 110-50   45 HN/FWT.MIC      14 397.800
  110-75   45 HN/FWT.MKC      10 406.200
 125-110   45 HN/FWT.NMC      9 668.200
 160-110   45 HN/FWT.PMC      6 1.174.500

 

سه راه 90 درجهسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     50   87 HN/FWT.IIE       50 132.300
    75   87 HN/FWT.KKE      22 220.900
  75-50   87 HN/FWT.KIE      30220.900
  110-50   87 HN/FWT.MIEE      16434.200

 

تبدیلسایز(mm)کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
   50-40 HN/FWR.IHR     120 71.600
   75-50 HN/FWR.KIR     70 116.900
  110-50 HN/FWR.MIR     40 177.100
  110-75 HN/FWR.MKR    30 187.000
 125-110 HN/FWR.NMR    20 269.600
 160-110 HN/FWR.PMR     12 348.300
 160-125 HN/FWR.PNR     12 364.400

 

سیفون یک تکهسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     50    45 HN/FWY.KIS      25243.900
    75    45 HN/FWY.KKS      12 356.400
   110    45 HN/FWY.NMS      4 601.700

 

دریچه بازدیدسایز(mm)کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     50 HN/FWO.11C      60 207.900
     75 HN/FWO.KKC      54 258.500
    110HN/FWO.MMC      24449.000

 

رابط افقیسایز(mm)طول(cm)تعداددر بستهقیمت(ریال)
    40 HN/FWS.HHS      150 83.900
   50 HN/FWS..IIS      100 114.300
   75 HN/FWS.KKS      50 142.200
   110HN/FWS.MMS      20 273.500
   125 HN/FWR.NNS      12 294.200
   160 HN/FWS.PPS       5 426.800

 

رابط عمودی

( رایزری )

سایز(mm)      کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40 HN/FWS.HHD      150 83.900
    50 HN/FWS.IID      100 114.300
   75 HN/FWS.KKD      50 142.300
  110 HN/FWS.MMD      20 273.500
  125 HN/FWS.NND      12 294.200
  160 HN/FWS.PPD       5 426.800

 

درپوش انتهاییسایز(mm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40 HN/FWC.NNE     550 14.900
    50 HN/FWC.IIE     350 22.200
    75 HN/FWC.KKE     170 29.500
   110 HN/FWC.MME     70 60.000
   125 HN/FWC.NNE     50 85.000
  160 HN/FWC.PPE     30 185.000

 

سیفون یک تکه با علمکسایز(mm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     50 HN/FWY.KIS261.500
    75 HN/FWY.KKS 589.300
   110 HN/FWY.MMS 1.157.000

 

عصایی پشت بامسایز(mm)      کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     50 HN/FMD.IIE       10 308.500
     75 HN/FMD.KKE      10 1.096.700
    110 HN/FMD.MME      8 1.789.500
    125HN/FMD.NNE 1.827.700

 

درپوش دریچه بازدیدسایز(mm)      کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     75 HN/FWE.IKC 87.600
   110 HN/FWE.MNE 112.300
   125 HN/FWE.NNE151.000

 

بست مخصوص بیصداسایز(mm)     کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     75 HN/TSS.KKC  253.800
    110 HN/TSS.MMC  315.200
    125 HN//TSS.NNC  350.200
   160 HN/TSS.PPC  401.600

 

بست ثابتسایز(mm)    کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
    40 HN/TFC.HHC 85.200
    50 HN/TFC.IIC 73.500
    75 HN/TFC.KKC 125.400
    110 HN/TFC.MMC  157.600
   125 HN/TFC.NNC 174.000
   160 HN/TFC.PPC 200.800

 

بست متحرکسایز(mm)     کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
    75 HN/TSC.PPC 128.400
    110 HN/TSC.MMC 157.600
   125 HN/TSC.NNC 176.200
   160 HN/TSC.PPC 200.800

 

بست سیفون و نگهدارندهسایز(mm)     کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
    50 HN/TSY.IIC  91.000
    75 HN/TSY.KKC  142.400
   110 HN/TSY.MMC  172.600

 

روغن مخصوص نصبسایز(mm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
 250CC HN/TWL.250  226.800
 500CC HN/TWL.500  310.000

 

بست دو تیکه پلیمریسایز(mm)       کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     50  HN/FME.IIC      350 10.900
    75 HN/FME.KKC 26.800
   110 HN/FME.MMC      105 38.900
   125 HN/FME.NNC      75 60.400
  160 HN/FME.PPC     45 104.600

 

 

اورینگ دریچه بازدیدسایز(mm)     کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     75 HN/20R.IK5 22.000
    110 HN/20R.MN6 25.000
   125 HN/20R.N21 30.000

 

لوله یکسر سوکتسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40   30 HN/PWO.HHA       20 47.200
    40   50 HN/PWO.HHB      20 88.400
    40   100HN/PWO.HHC      20 137.500
    40  200 HN/PWO.HHD     20257.200
    40  300 HN/PWO.HHE    20367.200
    50   30 HN/PWO.IIA     20 78.900
    50  50  HN/PWO.IIB     20 106.100
    50  100 HN/PWO.IIC     20  195.000
    50  200  HN/PWO.IID     20340.000
   50  300  HN/PWO.IIE    20 500.000
   75   30 HN/PWO.KKA    15 94.700
   75  50 HN/PWO.KKB   15 164.100
   75  100 HN/PWO.KKC   10 310.000
   75  200 HN/PWO.KKD   10 544.900
   75  300 HN/PWO.KKE   10 784.800
   110   30 HN/PWO.MMA     8 200.100
   110   50 HN/PWO.MMB     8 340.000
  110  100 HN/PWO.MMC     8 620.000
  110  200 HN/PWO.MMD     8 1.127.500
  110  300 HN/PWO.MME     8 1.664.100
  125   30 HN/PWO.NNA     8 215.300
   125  50 HN/PWO.NNB     8 450.000
   125 100 HN/PWO.NND     8 785.000
  125 200 HN/PWO.NNC     8 1.492.500
  125 300 HN/PWO.NNE     8 2.200.000
  160  30 HN/PWO.PPA     4 384.600
  160  50 HN/PWO.PPB     4 639.900
  160  100 HN/PWO.PPC     41.279.800
  160  200 HN/PWO.PPD     42.559.600
  160  300 HN/PWO.PPE     4 3.839.300

 

لوله دوسر سوکتسایز(mm)طول(cm)        کدتعداددر بستهقیمت(ریال)
     40    50 HN/PWT.HHB       20 95.900
     40   100 HN/PWT.HHC       20 179.700
     40  200 HN/PWT.HHD      20 280.300
     40 300 HN/PWT.HHE      20 402.100
     50   50 HN/PWT.IIB      20 153.900
     50  100 HN/PWT.IIC      20 213.100
    50  200 HN/PWT.IID      20 342.500
    50  300 HN/PWT.IIE     20 495.000
    75   50 HN/PWT.KKB       15 190.000
    75  100 HN/PWT.KKC      10 335.100
    75  200 HN/PWT.KKD      10 567.000
    75  300 HN/PWT.KKE      10 853.700
    110    50 HN/PWT.MMB       8 407.500
    110   100 HN/PWT.MMC       8 670.000
    110  200 HN/PWT.MMD       8 1.160.300
    110  300 HN/PWT.MME       8 1.772.800
    125    50 HN/PWT.NNB       8 473.700
    125  100 HN/PWT.NND       8 850.500
    125  200 HN/PWT.NNC       8 1.54.800
    125  300 HN.PWT.NNE       8 2.290.800
    160   50 HN/PWT.PPB       4 688.500
    160  100 HN/PWT.PPC       4 1.389.600
   160  200 HN/PWT.PPD      4 2.730.200
   160  300 HN/PWT.PPE      4 4.094.400

 

 

امید داریم از محصول لوله پوش فیت فاضلابی بی صدا در کمال آرامش سپری کنید ..

منبع