قیمت عايق الاستومری براي كاربردهاي صنعتي وعمراني كه نياز به استفاده از مواد عايق دارند مناسب بوده ودر عايقكاري تهويه مطبوع،گرمايش،لوله كشي،مخازن،اتصالات وكانال هاي هوامورد استفاده قرار ميگيرد.

عايق الاستومری يك سلول بسته لوله اي و رولي (پتويي) ازجنسEPDM تجربه موفق و بسيار درخشاني به عنوان عايق هاي حرارتي وبرودتي در صنعت تأسيسات مكانيكي و انواع صنايع وابسته داشته است از آنجاي كه اين عايق نسوز برتري هاي بسيار زيادي نسبت به عايق پشم شيشه دارد.عايق فوم الاستومری سطح خارجي نرم وبادوامي دارد در مقابل انباشت الودگي ورطوبت مقاومت بالاي از خود نشان مي دهد بنابراين منجر به مقابله با رشد عوامل بيماري زاو قارچي مي شود از ديگر مزايا عايق الاستومری يا (عايق الاستومري )مي توان به عدم وجود گاز هاي HCFCوCFCدر ساختار ان اشاره نمود فرايند نصب و اجراي عايق الاستومری نسبت به ساير عايق هاي قديمي يا سنتي بسيار آسان،تميز،سريع وباكيفيت تر مي باشد و تا ٣٥ دسي بل مي تراند عايق صوتي باشد.ضخامت عايق براي جلوگيري از آلودگي صوتي منوط به اندازه گيري فركانس ايجاد شده توسط منبع صوتي است.عايق هاي الاستومري به علت دارا بودن تنش كششي وبرشي فوق العاده بالا در صنعت خودرو سازي جلوگيري از ضربات مكانيكي ،درزگيري و صداگيري جايگاه قابل توجهي پيدا كرده است.

عايق الاستومري رولي:عايق هاي رولي با پهناي mm١٠٠٠براي عايقكاري كانال ها،آلومينيومي،سطح بزرگ لوله هايي با قطر بزرگ ايده ال مي باشند.عايق رولي بصورت ساده و چسبدار وجود دارد.

عايق هاي الاستومری لوله اي: طول عايق الاستومری لوله اي ٢متر و ضخامت آن ٩،١٣،١٩،٢٥ميليمتر مي باشد عايق الاستومری لولهزاي در قطر ٦mmتا١١٤mmتوليد و عرضه مي شود.

مزاياي عايق هاي الاستومری:مزيت انتقال حرارتي ثابت و پايين در دماي صفر درجه سانتيگراد،جذب آب بسيار پايين و مقاومت بالادر برابر رطوبت،عدم استعال و مقاوم به آتش و حريق خود خاموش شوند،دامنه حرارتي در دماي بين ٢٠٠_  ١٢٥+درجه سانتيگراد،مقاوم به مواد شيمياي اسيدها وبازها بدون نياز به پوشش فلزي ،مقاوم در مقابل خوردگي،بدون فيلتر و بدون توليد ريز گرد وغبار غير سمي بودن،قابليت چسبندگي  و پذيرش رنگ بالا،مقاوم در مقابل فشار ضربه ….لذا عايق هاي الاستومری بهترين جايگزين بجاي پشم شي