لوله پنج لایه

برای دریافت بروزترین لیست قیمت لوله پنج لایه ایزوپایپ می توانید

از طریق شماره تلفن های پایین با ما در تماس باشید.

لیست قیمت لوله پنج لایه ایزو پایپ ، سه راه تخت خاردار ، زانوصفحه دار ، صفحه نصب ،فنر خم کن ، برقو ، سه راه مساوی و توپیچ لیست قیمت لوله پنج لایه ایزوپایپ ، سه راه تخت خاردار ، زانوصفحه دار ، صفحه نصب ،فنر خم کن ، برقو ، سه راه مساوی و توپیچ

لوله پنج لایه ایزوپایپ

مهمترین ویژگی :

1-استحکام زیاد اتصالات بدلیل شکل و طراحی قطعات

2-امکان باز و بست نمودن هر اتصال به دفعات بدون نیاز به تعویض هیچگونه قطعه

3-تنوع بسیار زیاد این اتصالات

4-آب بندی کامل سیستم اتصال تا حداکثر اطمینان

شرح کالا کد قیمت
  لوله PERT 16  1  139.400
 لوله PERT 20  2  248.000
 لوله PERT 25  3  419.000
 لوله PERT 32  4  658.000
 لوله PERT 40  5  1.219.300
 لوله  16 PEX  9 139.400
  لوله 20 PEX  10 248.000
  لوله 25 PEX  11 419.000
  لوله  32 PEX  12 658.000
  لوله 40 PEX  13 1.219.300
  لوله 50 PEX  14  1.583.500
  لوله 63 PEX  15  2.011.000
 بست16 3001  4.800
 بست20  3002  5.300
 بست25  3003  6.000
 بست32  3004  10.700
 صفحه نصب تک 73  4001  8.300
 صفحه نصب دوبل 153  4002  16.500
 صفحه نصب دوبل 245  4003  23.000
 صفحه نصب دوبل 500 4004  46.000
 فنر خم کن داخل لوله MM 16 12001  200.000
 فنر خم کن داخل لوله MM 20  12002  300.00
 فنر خم کن داخل لوله MM 25  12003  458.000
 فنر خم کن داخل لوله MM 32  12004  585.000
 فنر خم کن روی لوله MM 16  13001  200.000
 فنر خم کن روی لوله MM 20  13002  300.000
 فنر خم کن روی لوله MM 25  13003  458.000
 فنر خم کن روی لوله MM 32  13004  585.000
برقو 16 م م  14001  600.000
برقو 20 م م  14002  850.000
 برقو 25 م م  14003  1.100.000
 برقو 32 م م  14004  100.000
 اچار کالیبری سه شاخه  14009  100.000
 درپوش پلاستیکی 1/2  15001  5.600
 درپوش پلاستیکی 3/4  15002  10.000
 کلکتور 1 اینچ  11001  220.000
 کلکتور 1/4-1 اینچ  10010 305.000
 درپوش 1 اینچ  23  124.000
 درپوش 1 اینچ هواگیری  24  140.000
 درپوش 1/4 -1 اینچ  25  210.000
 مغزی 1/2 اینچ  126  56.500
 مغزی 3/4 اینچ  127  103.000
  مغزی 1 اینچ  128  181.000
  مغزی  1/4 -1 اینچ  129  230.000
 شیر مساوی 16  7001  380.000
 شیر مساوی 20  7002 420.000
 شیر مساوی 25 7003 720.000
 شیر مساوی 32 7004 820.000
شیر روپیچ 16* 1/2  8002 240.000
 شیر روپیچ 20* 1/2  8003  320.000
 شیر زانویی 25*1 8006 660.000
 شیر زانو یی1*32  8009 760.000

—–

شرح کالا کوپلی پرسی
کد قیمت کد قیمت
 زانو صفحه دار روپیچ 3/4*16  101 227.000 101 264.000
 زانو صفحه دار روپیچ 3/4 *20  102  272.000  102 325.000
 زانو صفحه دار تو پیچ 1/2 *16  103  213.000  103 275.000
 زانو صفحه دار تو پیچ 1/2 *20  104  255.000  104  318.000
 زانو خاردار تو پیچ 1/2*16  105  218.000  105 218.000
 زانو خاردار تو پیچ 1/2*20  106  239.000  106 239.000
 سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 16*3/4*16  108  320.000  108 290.000
 سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 16*3/4*20  109  ——-  109 ———
 سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 20*3/4*20  110  370.000 110 330.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*16  111  280.000 111 265.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*20  112  ———- 112 ——-
 سه راه تخت صفحه دارتو پیچ 20*1/2*20  113  320.000 113 300.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*16  114  310.000 114 280.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*20  115  335.000 115 310.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 20*1/2*20  116  345.000 116 345.000
 سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 16*3/4*16  117  300.000 117 290.000
 سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 16*3/4*20  118  ——— 118 ———
 سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 20*3/4*20  119  ——— 119 ———
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*16  120  3200.000 120 290.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*20  121 ———- 121 ——-
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 20*1/2*20  122  350.000 122 330.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*16  123  300.000 123 323.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*20  124  327.000 124 372.000
 سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 20*1/2*20  125  327.000 125 375.000
 رابط مساوی 16*16  126  155.000 166 119.000
 رابط مساوی 20*20  127  212.000 167 160.000
 رابط مساوی 25*25  128  305.000 168 245.000
 رابط مساوی 32*32  129  432.000 169 345.000
 رابط مساوی 40  130  1.900.000 170   —–
 رابط مساوی 50  131  2.500.000  …    …
رابط مساوی 63  132  3.800.000  …    …
 رابطه تبدیلی 16*20  135  185.000  171 143.000
 رابطه تبدیلی 16*25  136  248.000 172 208.000
 رابطه تبدیلی 20*25  137  255.000 173 347.000
 رابطه تبدیلی 16*32  138  382.800 174 250.000
  رابطه تبدیلی 20*32  139  412.000  175 254.000
  رابطه تبدیلی 25*32  140  383.000 176 334.000
  رابطه تبدیلی 40  143-145  2.300.000 170 ———
  رابطه تبدیلی 50  146-149  3.500.000  …      …
  رابطه تبدیلی 63  152-153  4.700.000   …      ….
 رابطه رو پیچ 16*1/2  161  113.000 180 102.000
 رابطه رو پیچ 16*3/4  162  130.000 181 123.000
 رابطه رو پیچ 20*1/2  164  130.000 183 144.000
 رابطه رو پیچ 20*3/4  165  175.000 184 203.000
 رابطه رو پیچ 20*1  166  210.000 185     …
 رابطه رو پیچ 25*1/2  167  210.000 186 214.000
 رابطه رو پیچ 25*3/4  168  203.000 187 245.000
 رابطه رو پیچ 25*1  169  299.000 188 363.500
 رابطه رو پیچ 32*1  172  305.000 191 395.000
 رابطه رو پیچ 1/4-1*32  173     … 192 850.000
 رابطه رو پیچ 40  177-179  2.000.000 196 ———
 رابطه رو پیچ 50  182-184  2.500.000   …    …
 رابطه رو پیچ 63  187-188 3.500.000   …    …
 رابطه تو پیچ 16*1/2  196  119.000 197 148.000
 رابطه تو پیچ 16*3/4  197  177.000 198 160.000
 رابطه تو پیچ 20*1/2  199  134.000 200 160.000
 رابطه تو پیچ 20*3/4  200  183.000 201 225.500
 رابطه تو پیچ 20*1  201     …. 202     …
 رابطه تو پیچ 25*1/2  202  300.000 203     279.000
 رابطه تو پیچ 25*3/4  203  300.000 204  279.000
 رابطه تو پیچ 25*1  204  320.000 205 395.000
 رابطه تو پیچ 32*1  207  345.000 208 445.000
 رابطه تو پیچ 1/4-1*32  208     …   …    …
 رابطه تو پیچ 40  212-214  2.000.000    …
 رابطه تو پیچ 50  217-219  2.500.000   …
 رابطه تو پیچ 63  222-223  3.500.000   …
 زانو مساوی 16*16  231  250.000 154 194.000
 زانو مساوی 20*20  232  232.000 155 245.000
 زانو مساوی 25*25  233  345.000 156 360.000
 زانو مساوی 32*32  234  514.000 157 470.000
 زانو مساوی 40  235  2.200.000 158 ———
 زانو مساوی 50  236  2.100.000   …        …
 زانو مساوی 63  237  4.800.000   …      …
 زانو تو پیچ 16* 1/2  239  175.000 159 215.000
 زانو تو پیچ 20* 1/2  240  195.000 161 250.000
 زانو تو پیچ 20* 3/4  241  247.000 162 300.000
 زانو تو پیچ 25*3/4  242  283.000 246 265.000
 زانو تو پیچ 25*1  243  388.000 163 394.000
 زانو تو پیچ 32*1  245  423.000 164 503.000
 زانو تو پیچ 32*1/4-1  246  ———   …       …
 زانو تو پیچ 40 249-250 2.100.000   …       …
 زانو تو پیچ 50 252-254 3.200.000   …       …
 زانو تو پیچ 63 257-258 4.800.000   …       …
 زانو تو پیچ 16* 1/2 267 163.000   …       …
 زانو تو پیچ 20* 1/2 268 197.000   …       …
 زانو تو پیچ 20* 3/4 269 249.000 264     …
 زانو تو پیچ 25*1  376 390.000 265    …
 زانو تو پیچ 32*1 378 423.000 266    …
 سه راه تبدیلی 20*20*16 301 274.000 237 341.000
  سه راه تبدیلی 20*16*16 302 238.000 131 226.000
  سه راه تبدیلی 20*16*20 303 282.000 132 233.000
  سه راه تبدیلی 16*20*16  304 248.000  236  291.000
  سه راه تبدیلی 16*25*16  305    368.000  —      —
  سه راه تبدیلی 25*16*16  306  382.000  235  350.000
  سه راه تبدیلی 25*25*16  307  368.000  252      —
  سه راه تبدیلی 20*16*25  308  398.000  238 380.000
  سه راه تبدیلی 25*16*25  309  382.000  133  343.000
  سه راه تبدیلی 16*20*25  310  396.000  251  385.000
  سه راه تبدیلی 20*20*25  311  381.000  239  440.000
  سه راه تبدیلی 25*25*20  312  385.000  240 475.000
  سه راه تبدیلی 25*20*25  313  399.000  134  472.000
  سه راه تبدیلی 20*25*16  314      …   —      —
  سه راه تبدیلی 20*25*20  315 402.000   —      —
  سه راه تبدیلی 20*32*20  316    …   —      —
  سه راه تبدیلی 16*16*32  317  385.000   —       —
  سه راه تبدیلی 32*16*20  318 472.000   —      —
  سه راه تبدیلی 25*16*32  319   472  241  445.000
  سه راه تبدیلی 32*16*32  320 488.000  135 573.000
  سه راه تبدیلی 32*16*16  321    ….   —       —
  سه راه تبدیلی 16*20*32  322    ….   —      —
  سه راه تبدیلی 20*20*321  323 550.000   —     —
  سه راه تبدیلی 25*20*32  324 520.000   —     —
  سه راه تبدیلی 32*20*32  325 543.000  136  622.000
  سه راه تبدیلی 16*25*32  326    …   —     —
  سه راه تبدیلی 20*25*32  327    ….   —     —
  سه راه تبدیلی 25*25*32  328 558.000  250  595.000
  سه راه تبدیلی 32*25*32  329 572.000  137 680.000
  سه راه تبدیلی 25*32*25  330 700.000   —     —
  سه راه تبدیلی 16*32*32  331   ….   —    —
  سه راه تبدیلی 20*32*32  332 590.000  —     —
  سه راه تبدیلی 25*32*32  333 590.000  —     —
  سه راه تبدیلی 40  337-334  3.000.000  —     —-
  سه راه تبدیلی 50  338-341 4.000.000   —    —-
  سه راه تبدیلی 63  344-345 6.800.000  —     —
 سه راه مساوی 16*16*16  351  255.000  126 205.000
  سه راه مساوی 20*20*20  352  350.000  127 273.000
  سه راه مساوی 25*25*25  353 488.000  128 560.000
  سه راه مساوی 32*32*32  354  649.000  129 770.000
  سه راه مساوی 40  355  4.100.000  130 ———
  سه راه مساوی 50  356  5.200.000  —    —
  سه راه مساوی 63  357  6.800.000  —    —
 سه راه توپیچ16*1/2*16  270 258.000  141 285.000
  سه راه توپیچ 20*1/2*20  272  297.000  143 320.000
  سه راه توپیچ 20*3/4*20  273  353.000  144 366.000
  سه راه توپیچ 25*3/4*25  275  543.000  146 535.000
  سه راه توپیچ 32*3/4*32  276  710.000  148 652.000
  سه راه توپیچ 32*1*32  279  710.000  149 652.000
  سه راه توپیچ 40  280-282  3.850.000  —      —
  سه راه توپیچ 50  285-287  4.550.000  —       —
  سه راه توپیچ 63  290-291  7.200.000   —      —

&nbsp

 منبع

لوله پنج لایه ایزوپایپ

جهت سفارش و خرید لوله پنج لایه می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :